Log in

Преустройство и промяна предназначението на обект за търговска дейност- самостоятелен обект с идентификатор 02676.4517.1.20, находящ се на първия етаж на сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4517

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересуваните лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за ОВОС /Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/, община Банско:

Съобщава на заинтересуваните лица и общественост, че има инвестиционно предложение:

„Преустройство и промяна предназначението на обект за търговска дейност- самостоятелен обект с идентификатор 02676.4517.1.20, находящ се на първия етаж на сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4517 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Банско, община Банско, област Благоевград за производство на пиво и заведение за хранене“

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Информацията за инвестиционното предложение е общодостъпна и е налична в стая №111 в ОбА-Банско.

Писмени становища, възражения, мнения от заинтересуваните лица се приемат на фронт-офиса в Общинска администрация Банско.